Bảng chọn

SQL Server Enterprise Edition 2017. OpenLicensePack - Single 2License No Level CoreLic Qlfd, 7JQ-01275

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Thương mại
   • Đăng ký CSP
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Anh
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft SQL Server Enterprise Edition
  • Hệ điều hành Windows Server 2016/Windows Server 2019 Standard (16 core)/Windows Server Core 2016
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Anh
  • Loại tổ chức Thương mại
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 7JQ-01275