Bảng chọn

SQL Server Enterprise Edition 2017. For Academic Organizations: Open License - Russian 2License No Level CoreLic Qlfd, 7JQ-01269

    • Sơ lược về sản phẩm

      • Giáo dục
      • Đăng ký CSP
      • Dành cho văn phòng
      • Phiên bản tiếng Nga
      • Thư điện tử
  • Đặc tính
    • Gia đình Microsoft SQL Server Enterprise Edition
    • Hệ điều hành Windows Server 2016/Windows Server 2019 Standard (16 core)/Windows Server Core 2016
    • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Nga
    • Loại tổ chức Giáo dục
    • Hình thức giao hàng Thư điện tử
    • Số bộ phận của nhà sản xuất 7JQ-01269