Bảng chọn

SQL Server Enterprise Edition 2017. For Government Organizations: Open License + Software Assurance (LicSAPk) - English 2License Level A CoreLic, 7JQ-00270

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Chính phủ
   • Đăng ký CSP
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Anh
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft SQL Server Enterprise Edition
  • Hệ điều hành Windows Server 2016/Windows Server 2019 Standard (16 core)/Windows Server Core 2016
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Anh
  • Loại tổ chức Chính phủ
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 7JQ-00270