Bảng chọn

TeamViewer

TeamViewer IoT

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    TeamViewer là một phần mềm giúp kết nối 2 hoặc nhiều máy tính. Khi sử dụng phần mềm này, từ một máy tính có thể điều khiển máy tính khác, chia sẻ màn hình, truyền tập tin và hội thảo trực tuyến

  • Đặc tính