Bảng chọn

Foxit Corporation

Foxit Smart Redact

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Foxit Smart Redact là một plug-in của Foxit PDF Editor. Foxit Smart Redact là một giải pháp giúp cho người dùng giám sát và bảo vệ việc trích xuất dữ liệu cũng như thông tin cá nhân. Giải pháp giúp cải thiện quá trình xử lý các bảo vệ dữ liệu cho người dùng trước các thông tin nhạy cảm

  • Đặc tính