Bảng chọn
TeamViewer

TeamViewer Assist AR

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Hệ thống giấy phép

    Việc sử dụng TeamViewer để thực hiện các tác vụ kinh doanh liên quan đến việc mua giấy phép thương mại. Tùy thuộc vào số lượng tài khoản và thiết bị được quản lý được sử dụng, cũng như các kênh phiên, người dùng có thể chọn loại giấy phép họ cần.

    Sử dụng cho mục đích thương mại liên quan đến việc sử dụng chương trình để truy cập từ xa vào các thiết bị nằm trong các tổ chức. Nếu bạn kết nối với máy chủ của công ty từ nhà hoặc giúp một số nhân viên làm việc trong cùng một doanh nghiệp, đây cũng được coi là một ví dụ về chương trình hoạt động vì mục đích thương mại.

  • Mô tả

    TeamViewer AR Assit là một giải pháp hỗ trợ từ xa cung cấp hỗ trợ trực quan dựa trên thực tế tăng cường dễ dàng, nhanh chóng và an toàn để xác định và giải quyết các vấn đề từ mọi nơi trên thế giới

  • Đặc tính