Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Standard Acceleration Kit for 8 processors

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere Acceleration Kits là gói tiện ích tất cả trong một cung cấp một cách đơn giản để khách hàng mua tất cả các thành phần cần thiết để thiết lập môi trường VMware mới.

  • Đặc tính