Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    Các phiên bản VMware vSphere Remote Office Branch Office được thiết kế đặc biệt cho cơ sở hạ tầng CNTT nằm ở các địa điểm phân tán, từ xa.

  • Đặc tính