Bảng chọn

FIREBASE

Firebase Build

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Firebase là dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây – cloud. Kèm theo đó là hệ thống máy chủ cực kỳ mạnh mẽ của Google. Chức năng chính là giúp người dùng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Firebase hỗ trợ cả hai nền tảng Android và iOS

    Sản phẩm Firebase Build có các tính năng như cơ sở dữ liệu Firestore + RTDB, Machine Learning, chức năng đám mây, xác thực, FCM, lưu trữ, trình giả lập và lưu trữ máy chủ

  • Đặc tính