Bảng chọn

Google

Google Maps Platform ROUTE

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Google Maps Platform là một bộ các API và SDK để lập trình viên nhúng Google Maps vào ứng dụng hoặc web của mình. Với các yêu cầu khác nhau, Google Maps lại có các sản phẩm riêng dành cho định tuyến, bản đồ và vị trí

    Với giải pháp Route. Google cung cấp cho người dùng của bạn khả năng chỉ đường chính xác và cập nhật lưu lượng giao thông thời gian thực. Giúp xác định tuyến đường nào tạo hành trình nhanh và lưu thông tốt nhất.

  • Đặc tính