Bảng chọn

Google

Google Maps Platform PLACE

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Google Maps Platform là một bộ các API và SDK để lập trình viên nhúng Google Maps vào ứng dụng hoặc web của mình. Với các yêu cầu khác nhau, Google Maps lại có các sản phẩm riêng dành cho định tuyến, bản đồ và vị trí

    Với giải pháp Place. Giúp người dùng khám phá hơn 100 triệu địa điểm trên toàn với các thông tin phong phú. Cho phép họ tìm được các địa điểm cụ thể bằng số điện thoại, địa chỉ và tín hiệu thời gian thực.

    Các API trong nhóm Places bao gồm: Places API, Places SDK for Android; Places SDK for iOS; Places Library, Maps JavaScript API; Geocoding API; Geolocation API; Time Zone API; và Elevation API

  • Đặc tính