Bảng chọn

Google

Google Maps Platform MAP

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Google Maps Platform là một bộ các API và SDK để lập trình viên nhúng Google Maps vào ứng dụng hoặc web của mình. Với các yêu cầu khác nhau, Google Maps lại có các sản phẩm riêng dành cho định tuyến, bản đồ và vị trí

    Với giải pháp Maps. Google cho phép doanh nghiệp của bạn xây dựng các trải nghiệm tùy chỉnh, nhanh chóng để mang tới cho người dùng hay khách hàng của bạn các bản đồ tĩnh và động, chế độ xem ảnh Street View và xem bản đồ 360°.

    Các API trong nhóm Maps bao gồm: Maps SDK for Android; Maps SDK for iOS; Maps JavaScript API; Maps Static API; Street View API; Maps Embed API; và Maps URLs

  • Đặc tính