Bảng chọn

Corona

Corona Premium

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Hệ thống giấy phép

  CÁC THUÊ BAO CỦA SẢN PHẨM CORONA

  • Corona Solo: Giấy phép cố định trên một máy tính | Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D | Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật | Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos
  • Corona Premium: Giấy phép không cố định trên một máy tính | Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D | Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật | Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos | Bao gồm Chaos Phoenix | Phát lại nhanh chóng và mượt mà các chuỗi hình ảnh có độ phân giải cao | Cung cấp các vật liệu cực kỳ thật tế
    
 • Mô tả

  Corona Premium: Giấy phép không cố định trên một máy tính. Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D. Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật. Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos. Bao gồm Chaos Phoenix. Phát lại nhanh chóng và mượt mà các chuỗi hình ảnh có độ phân giải cao. Cung cấp các vật liệu cực kỳ thật tế.

 • Đặc tính