Bảng chọn
DNSSense

DNSEYES

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    GIẢI PHÁP DNSSENSE – DNSEYES

    Các máy chủ DNS thường tạo ra một lượng lớn dữ liệu nhật ký khá lớn. Với giải pháp DNSEyes, chỉ những tên miền được đánh giá là độc hải đến SIEM thông qua hệ thống AI của DNSSense. Giải pháp này áp dụng cho các cơ sỡ dữ liệu vật lý của doanh nghiệp

  • Đặc tính