Bảng chọn

SQL Server CAL 2017. Open License - Single No Level Device, 359-06555

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Vĩnh viễn
   • Thương mại
   • Bản đầy đủ
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Anh
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft SQL Server CAL
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Anh
  • Loại tổ chức Thương mại
  • Hiệu lực Vĩnh viễn
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 359-06555
 • Mô tả

  Microsoft SQL Server CAL là Giấy phép Truy cập Máy khách. Đây không phải là một loại phần mềm, mà là giấy phép cấp cho Người dùng hoặc Thiết bị quyền truy cập vào phần mềm Microsoft SQL Server. SQL CAL chỉ là yêu cầu đối với giấy phép SQL + mô hình CAL. Mọi người dùng hoặc thiết bị truy cập phần mềm SQL Server, ảo hoặc vật lý, phải được cấp phép với SQL CAL.