Bảng chọn

VMware

Tải xuống bảng giá
  • VMware, Inc. là công ty đại chúng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) dưới mã VMW. VMware cung cấp phần mềm và dịch vụ điện toán đám mây và ảo hóa. VMWare là công ty đầu tiên thực hiện ảo hóa kiến trúc x86.

Khách hàng của chúng tôi