• Trang chính
  • Bổ sung vào Thỏa thuận cung cấp sản phẩm theo chương trình cấp phép của Nhà cung cấp giải pháp đám mây

Bổ sung vào Thỏa thuận cung cấp sản phẩm theo chương trình cấp phép của Nhà cung cấp giải pháp đám mây

Bổ sung vào Thỏa thuận ưu đãi đối với việc cung cấp Sản phẩm theo chương trình cấp phép Nhà cung cấp giải pháp đám mây (các mục được đánh dấu là "vĩnh viễn"), chủ sở hữu của nó là Microsoft Ireland Operation Limited

Tài liệu này là một đề nghị công khai, nghĩa là một đề nghị cho các pháp nhân được tạo và đăng ký theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để ký kết Phụ lục Thỏa thuận chào hàng, đăng tại https://store.noventiq.vn/agreements, trong các điều kiện sau đây, và trong trường hợp chấp nhận mà người chấp nhận đề nghị, có được các quyền và đồng ý thực hiện đúng các nhiệm vụ được quy định trong Phụ lục này.

Phần bổ sung này được đăng bởi Noventiq Vietnam Company Limited, sau đây gọi là "Công ty", trên Internet tại https://store.noventiq.vn/agreements, và được bạn, Người dùng chấp nhận hoàn toàn và vô điều kiện tại thời điểm đặt Hàng cho các sản phẩm được chỉ định trong Phụ lục này.

1. Tổng quát

1.1. Các sản phẩm cho các mục đích của Phụ lục này là các sản phẩm được đánh dấu là "vĩnh viễn" theo chương trình cấp phép Nhà cung cấp giải pháp đám mây., Thuộc sở hữu của Microsoft Ireland Operation Limited ("Sản phẩm").

1.2. Phụ phí này sẽ được áp dụng nếu Người dùng đặt hàng cho các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Phần bổ sung này kể từ thời điểm Đơn hàng đó được đặt.

2. Điều khoản và điều kiện của sản phẩm

2.1. Công ty cam kết cung cấp cho Người dùng Sản phẩm và Người dùng cam kết chấp nhận và thanh toán cho Sản phẩm, phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận và Phụ lục này.

2.2. Các sản phẩm theo Phụ lục này được cung cấp trên cơ sở Đơn đặt hàng của Người dùng cho Thời gian Truy cập, bằng với thời hạn của quyền độc quyền đối với Sản phẩm (vô thời hạn).

2.3. Sản phẩm được cung cấp khi Công ty nhận được phần thưởng cho việc giới thiệu Sản phẩm.

2.4. Việc thanh toán phí sản phẩm được thực hiện một lần cho toàn bộ Thời gian truy cập trước khi bắt đầu Thời gian truy cập.

3. Quy định thức

3.1. Phụ lục này sẽ có hiệu lực vào ngày đặt Lệnh đầu tiên và sẽ có hiệu lực cho đến khi các Bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

3.2. Phụ lục này có thể bị Công ty đơn phương chấm dứt trong trường hợp có sự thay đổi trong chính sách của Chủ bản quyền trong lĩnh vực định giá và / hoặc cấp Giấy phép.

3.3. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa rõ ràng trong Phụ lục này sẽ có ý nghĩa được quy định trong Thỏa thuận.

3.4. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Phụ lục này và các quy định của Thỏa thuận, Phụ lục này sẽ được áp dụng.

3.5. Trong tất cả các khía cạnh khác không được quy định trong Phụ lục này, các Bên được hướng dẫn bởi các quy định của Thỏa thuận.

Thông tin chi tiết và địa chỉ liên hệ của Công ty

Noventiq Vietnam Company Limited
Company registration number 19036940247018

Level 4, Phuong Long Building 2, 16 Nguyen Truong To, District 4, HCMC, Vietnam