• Trang chính
  • Phần bổ sung cho Sản phẩm được đánh dấu NCE

Phần bổ sung cho Sản phẩm được đánh dấu NCE

Phần bổ sung cho Sản phẩm được đánh dấu NCE

Phần bổ sung cho Sản phẩm được đánh dấu "NCE" do Microsoft Ireland Operation Limited sở hữu

Văn bản này là chào bán công khai, nghĩa là chào bán cho các pháp nhân được thành lập và đăng ký theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để ký kết một phần bổ sung cho thỏa thuận chào bán, đặt tại https://store.noventiq.vn/agreements, theo các điều khoản và điều kiện nêu dưới đây, và nếu được chấp nhận, người thực hiện việc chấp nhận đề nghị này sẽ có các quyền và đồng ý thực hiện hợp lệ các nghĩa vụ được quy định trong Phụ lục này,

Phụ lục này được đăng bởi Noventiq Vietnam Company Limited, sau đây được gọi là "Công ty", trên Internet tại https://store.noventiq.vn/agreements, và được bạn, Người dùng, chấp nhận toàn bộ và vô điều kiện tại thời điểm đặt hàng cho Sản phẩm được chỉ định trong Phụ lục này.

1. Tổng quát

1.1. Các sản phẩm cho mục đích của Phụ lục này là các sản phẩm được đánh dấu là NCE theo chương trình cấp phép Nhà cung cấp giải pháp đám mây., Thuộc sở hữu của Microsoft Ireland Operation Limited ("Sản phẩm").

1.2. Phụ phí này sẽ được áp dụng nếu Người dùng đặt hàng cho các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Phần bổ sung này kể từ thời điểm Đơn hàng đó được đặt.

2. Điều khoản và điều kiện của sản phẩm

2.1. Công ty cam kết cung cấp cho Người dùng Sản phẩm và Người dùng cam kết chấp nhận và thanh toán cho Sản phẩm., theo các điều khoản của Thỏa thuận và Phụ lục này.

2.2. Các sản phẩm theo Phần bổ sung này được cung cấp cho Người dùng trong thời gian truy cập. Thời gian truy cập được chỉ định trong tên danh pháp của Sản phẩm tương ứng trên Trang web:

1 tháng - P1M; 1 năm - P1Y; 3 năm - P3Y. Tên danh pháp của Sản phẩm cũng chứa một dấu hiệu về tần suất thanh toán, ký hiệu Hàng năm / Hàng tháng (hàng năm / hàng tháng tương ứng), nếu có khả năng thanh toán định kỳ trong khu vực của Người dùng.

2.3. Khi đặt hàng sản phẩm theo Phụ lục này, Người dùng có thể chọn Thời gian truy cập thuận tiện và tần suất thanh. toán có sẵn trong khu vực của Người dùng. Tùy thuộc vào khu vực của Người dùng, các mô hình thanh toán sau đây có thể khả dụng:

2.3.1. Thanh toán một lần cho Sản phẩm cho toàn bộ Thời gian truy cập.

c (ví dụ: 1 tháng - P1M / Hàng tháng, 1 năm - P1Y / Hàng năm), sau đó người dùng thanh toán được thực hiện một lần với số tiền bằng toàn bộ chi phí của Sản phẩm cho Thời gian truy cập có liên quan. Khoảng thời gian báo cáo bằng với Thời gian truy cập.

2.3.2. Thanh toán hàng tháng của Sản phẩm cho Thời gian truy cập một hoặc ba năm với các khoản thanh toán trả góp hàng tháng (thanh toán hàng thángОтчётным периодом является один календарный месяц. Thanh toán cho Kỳ báo cáo đầu tiên được thực hiện bởi Người dùng trước khi bắt đầu Thời hạn truy cập, You have reached your daily translation maximum - please come back tomorrow - không muộn hơn ngày tương ứng của mỗi tháng trong Thời hạn truy cập tương ứng với ngày của tháng bắt đầu Thời hạn truy cập.

Số tiền của lần thanh toán đầu tiên và mỗi lần thanh toán tiếp theo là 1/12 hoặc 1/36 (với Thời hạn truy cập tương ứng là một hoặc ba năm) số tiền toàn bộ thù lao của Công ty cho Giai đoạn Truy cập.

2.3.3. Thanh toán hàng năm cho Sản phẩm trong Thời hạn truy cập bằng ba năm với hình thức trả góp Hàng năm (thanh toán hàng năm). Kỳ báo cáo là một năm dương lịch.

Việc thanh toán Khoản thanh toán đầu tiên được Người dùng thực hiện trước khi bắt đầu Thời kỳ truy cập và mỗi Thời kỳ báo cáo tiếp theo (thứ hai và thứ ba) cho đến ngày tương ứng của mỗi năm tiếp theo trong Thời hạn truy cập tương ứng với ngày và tháng bắt đầu của Khoảng thời gian truy cập.

Người dùng có quyền sử dụng Sản phẩm kể từ ngày được cung cấp trong Thời hạn sử dụng đã chọn.

2.4. Trong Thời gian Truy cập, Người dùng có quyền tăng số lượng người dùng Sản phẩm bằng cách gửi đơn đặt hàng bổ sung cho Công ty. Quyền truy cập vào Sản phẩm cho một số lượng người dùng bổ sung được cung cấp trong khoảng thời gian còn lại cho đến khi kết thúc Thời hạn truy cập. kể từ Ngày Truy cập Sản phẩm theo Đơn đặt hàng Bổ sung. Thù lao của Công ty cho một đơn đặt hàng bổ sung được tính dựa trên giá có hiệu lực vào Ngày Truy cập cho Giai đoạn Truy cập.

2.5. Kể từ thời điểm Đơn hàng được xác nhận, Người sử dụng không có quyền giảm số lượng người dùng hoặc từ chối Đơn hàng. Người dùng cam kết sử dụng Sản phẩm trong Thời gian sử dụng mà anh ta có được Sản phẩm được chỉ định theo Đơn đặt hàng. Sau khi Thời hạn Truy cập hết hạn, việc sử dụng Sản phẩm sẽ ngừng.

Trong trường hợp Người dùng chậm thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào trong Thời hạn truy cập bằng một hoặc ba năm với hình thức trả góp (thanh toán hàng tháng, hàng năm), Công ty có quyền đình chỉ quyền truy cập vào Sản phẩm cho đến khi Người dùng loại bỏ vi phạm mà không cần tính toán lại số tiền thanh toán cho Sản phẩm. Công ty sẽ thông báo cho Người dùng về việc tạm ngừng đó ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng bằng cách gửi thông báo theo bất kỳ cách nào, kể cả bằng phương tiện điện tử, theo quyết định của Công ty.

2.6. Các Bên đã đồng ý rằng nếu trong Thời gian Truy cập, Người dùng gửi cho Công ty từ chối Đơn đặt hàng và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận và / hoặc Phụ lục này vàkhông liên quan đến các hành vi phạm tội của Công ty, Người dùng có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty mọi tổn thất về tài sản, Công ty phải chịu trách nhiệm vào ngày chấm dứt / rút khỏi Thỏa thuận / Phụ lục / Đơn đặt hàng có liên quan và / hoặc việc sử dụng Sản phẩm.

2.7. Số lượng thiệt hại về tài sản được xác định là chi phí mà Công ty phải trả cho Chủ bản quyền và / hoặc người khác đối với Sản phẩm, mà từ đó Người dùng từ chối, trừ đi khoản thù lao mà Người dùng thực trả cho Công ty trong Khoảng thời gian truy cập đó. Tổn thất tài sản phát sinh trước ngày chấm dứt Thỏa thuận, Phụ lục này và / hoặc Đơn đặt hàng, Người sử dụng phải thanh toán trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty gửi cho Người dùng yêu cầu liên quan có tính toán thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, theo việc Người dùng từ chối thực hiện Phụ lục này, các Bên đồng ý hiểu rằng Người dùng không thực hiện thanh toán định kỳ trong Thời hạn truy cập liên quan, tùy thuộc vào thủ tục giải quyết cho Đơn hàng có liên quan.

2.8. Đồng thời, các Bên phải tuân thủ thủ tục thông báo mà không thất bại: Người dùng có nghĩa vụ thông báo cho Công ty ít nhất 90 ngày trước ngày chấm dứt / chấm dứt Thỏa thuận, Bổ sung và / hoặc Đơn đặt hàng. Người dùng hiểu và đồng ý rằng khi chấm dứt quyền truy cập vào Sản phẩm, bao gồm cả việc Người dùng từ chối thực hiện Phụ lục này (chấm dứt), dữ liệu của Người dùng do anh ta đăng lên khi sử dụng Sản phẩm sẽ bị Chủ bản quyền xóa vĩnh viễn sau 90 ngày kể từ ngày chấm dứt quyền truy cập. Công ty không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu do Chủ bản quyền xóa theo cách trên. Người dùng phải tự quản lý việc tải xuống dữ liệu mình cần từ Sản phẩm. Trong tương lai, sẽ không thể truy cập hoặc tải xuống dữ liệu từ Sản phẩm.

3. Quy định thức

3.1. Bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày đặt Đơn đặt hàng người dùng đầu tiên và có hiệu lực cho đến khi các Bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình.

3.2. Hợp đồng bổ sung này có thể bị Công ty đơn phương chấm dứt trong trường hợp có thay đổi về chính sách của Chủ bản quyền trong lĩnh vực định giá và / hoặc cung cấp / thực hiện, cũng như các điều khoản của Thỏa thuận.

3.3. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa rõ ràng trong Phụ lục này sẽ có ý nghĩa được quy định trong Thỏa thuận

3.3. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Phụ lục này và các quy định của Thỏa thuận, Phụ lục này sẽ được áp dụng.

3.4. Trong tất cả các khía cạnh khác không được quy định trong Phụ lục này, các Bên được hướng dẫn bởi các quy định của Thỏa thuận.

Thông tin chi tiết và địa chỉ liên hệ của Công ty

Noventiq Vietnam Company Limited
Company registration number 19036940247018

Level 4, Phuong Long Building 2, 16 Nguyen Truong To, District 4, HCMC, Vietnam